วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)
ราคาปก 375 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)

เป็นคู่มือประกอบการทำงานวิจัยด้วยโปรแกรม Excel ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการอ่านผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ที่ต้องทำปริญญานิพนธ์ งานวิจัย เพื่อสำเร็จการศึกษา และครูอาจารย์ที่ต้องทำงานวิจัยต่างๆ


เป็นคู่มือประกอบการทำงานวิจัยด้วยโปรแกรม Excel

เหมาะสำหรับทำปริญญานิพนธ์และงานวิจัยๆ
จุดเด่น

1. มีตัวอย่างการทำงานวิจัยทุกคำสั่ง
2. อธิบายตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม
3. ธิบายการวิเคราะห์ผลงานวิจัย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 2 เตรียม Excel ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 3 การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย Excel
บทที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา
บทที่ 6 การเลือกตัวอย่าง
บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
บทที่ 9 การวิเคราะห์การถดถอย
บทที่ 10 การทดสอบความเป็นอิสระกัน
บทที่ 11 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
บทที่ 12 ตัวอย่างการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วย Excel

9786162009570

1

17 x 22.86 ซ.ม.

คุณปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์

1500 กรัม

9786162009570

2018-09-10

400 หน้า

กิตินันท์ พลสวัสดิ์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง