หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ราคาปก 250 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)


เล่มนี้...!! ได้สรุปเนื้อหาสำคัญที่ผู้อ่านนำไปใช้ในการทบทวนเพื่อสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน จนไปถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งยังได้รวบรวมข้อสอบไว้มากมาย ทำให้หนังสือเล่มนี้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบ

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของชาติ ช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกัน ทำให้วัฒนธรรมอื่นๆ เจริญขึ้น ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว แตกต่างจากภาษาอื่น ไม่ว่าจะมีวัฒนธรรมใดมากระทบ คนไทยก็ยังใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความคิด ถ่ายทอดค่านิยม ดังนั้นเราจึงควรภาคภูมิใจ และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก...

- สรุปเนื้อหาเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
- รวมข้อสอบไว้หลากหลาย
- เฉลยละเอียด อธิบายทุกๆ ข้อยาก

บทที่ ๑ พันธกิจของภาษา
บทที่ ๒ ธรรมชาติของภาษา
บทที่ ๓ วัฒนธรรมและภาษา
บทที่ ๔ เสียงและอักษรไทย
บทที่ ๕ ระดับภาษา
บทที่ ๖ ราชาศัพท์
บทที่ ๗ สำนวนไทย
บทที่ ๘ ลักษณะสำคัญของภาษาไทย
บทที่ ๙ การสร้างคำในภาษาไทย
บทที่ ๑๐ การสังเกตคำยืมจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร และภาษาอื่นๆ
บทที่ ๑๑ ชนิดของคำ กลุ่มคำ ประโยค
บทที่ ๑๒ ความหมายของคำ
บทที่ ๑๓ หลักการสร้างคำทับศัพท์ /ศัพท์บัญญัติ
บทที่ ๑๔ เหตุผลกับภาษา
บทที่ ๑๕ การแสดงทรรศนะ
บทที่ ๑๖ การโต้แย้ง
บทที่ ๑๗ การโน้มน้าวใจ
บทที่ ๑๘ การอธิบาย บรรยาย พรรณนา
บทที่ ๑๙ หลักการอ่าน
บทที่ ๒๐ การอ่านจับใจความสำคัญ
บทที่ ๒๑ การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
บทที่ ๒๒ การเขียนสะกดคำ
บทที่ ๒๓ การเขียนเชิงกิจธุระ
บทที่ ๒๔ การเขียนเชิงวิชาการ
บทที่ ๒๕ การเขียนเรียงความ
บทที่ ๒๖ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ ๒๗ การพูดต่อประชุมชน
บทที่ ๒๘ การสื่อสารในการประชุม
บทที่ ๒๙ ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย
บทที่ ๓๐ ความรู้เกี่ยวกับพจนานุกรม
บทที่ ๓๑ ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

9786164491052

1

17 x 22.86 ซ.ม.

อัมพร ทองใบ และมาลี พันธุ์ประเสริฐ

1100 กรัม

9786164491052

2018-09-15

448 หน้า

จันทรจิรา มีนิลดี

หนังสือที่เกี่ยวข้อง