IDC แนะคู่มือเตรียมสอบ พิชิต O-NET ป.6

IDC แนะคู่มือเตรียมสอบ พิชิต O-NET ป.6

      IDC Premier แนะนำหนังสือเตรียมสอบ O- NETระดับ ป.6 กำลังใกล้เข้ามาถึง ในวันที่ 27 ก.พ. 59 นี้ เพื่อตอบโจทย์ว่า......
ทำอย่างไร ??? ให้พิชิตสอบ O-NET ป.6 ให้ได้คะแนนเยอะ ๆ เพื่อนำคะแนนสอบ O-NET ไปรวมกับคะแนนสอบคัดเลือกเข้าม.1
ให้ได้ในโรงเรียนที่ตั้งใจไว้

การสอบ O-NET มีด้วยกัน 8 วิชา คือ
1. คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
3. อังกฤษ
4. สังคมศึกษา
5. ภาษาไทย
6.พละ +สุขศึกษา
7.ศิลปะ +ดนตรี
8.การงาน + เทคโนโลยี

แต่ ........การตั้งใจเรียนในห้องเรียเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะทำคะแนนสอบ O-NET ให้ได้เยอะ ๆ IDC Premier จึงมีตัวช่วย
สำคัญมาแนะนำกันค่ะ


1. สรุปเข้ม O-NET ป.6 สอบเข้าม.1 มั่นใจเต็ม 100   

                            หนังสือสรุปเข้ม O-NET ป.6 สอบเข้าม.1 มั่นใจเต็ม 100 เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาแบบ 
สรุปเข้มเนื้อหาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-5-6 และแนวข้อสอบ O-NET ป.6 เข้าม.1
ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551 เน้นการทดสอบวัดความรู้ให้กับน้องๆ
ที่กำลังเตรียมสอบในชั้นเรียนและสอบแข่งขันระดับประเทศ

 
2. โจทย์เด็ด O-NET ป.6

การเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบนับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องวางแผน ฝึกทบทวนเนื้อหาบทเรียนในวิชาต่างๆ หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือน อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยฝึกทักษะการทำโจทย์ในวิชาต่างๆ ให้แม่นยำ สร้างกระบวนการคิดและตัดสินใจในการทำข้อสอบแต่ละข้อให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะโจทย์แต่ละข้อนั้นถูกออกแบบขึ้นมาให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551 ทั้งหมด 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักคือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม มีการพลิกแพลงโจทย์ เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์ หาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย ต่อยอดจากความรู้เดิมจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในสนามสอบจริง โดยมั่นใจได้ว่าผลคะแนนจะดีขึ้น และประสบความสำเร็จในทุกสนามสอบ


3.inspire คณิตศาสตร์ ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100

ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียน หมดกังวลกับวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วน แต่สรุปกระชับสั้น ง่ายๆ ตามด้วยตัวอย่างหลากหลายที่เน้นวิธีคิด เทคนิคการแก้ปัญหา ตบท้ายด้วยแนวข้อสอบ ที่คัดสรรจาก สนามสอบต่างๆ ขอเพียงอ่านทบทวนฝึกหัดเป็นประจำ ก็จะทำให้คะแนนคณิตศาสตร์ดีขึ้นได้จริงๆ4.สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม100

สรุปเข้ม เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ แบบจัดเต็ม ด้วยเนื้อหาที่ครบทุกสาระการเรียนรู้แบบเน้นๆ แบ่งออกเป็นพาร์ทสั้นๆเนื้อหาเรียบเรียงแบบกระชับ เข้าใจง่าย และยังมาพร้อมแบบทดสอบท้ายบทพร้อมการอธิบายแบบเข้าใจง่ายและตอกย้ำความพร้อมก่อนสอบด้วยแนวข้อสอบจริง 2 ชุดพร้อมเฉลยละเอียดแบบไม่มีกั๊ก5. แนะวิธีคิดพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษป.6&สอบเข้าม.1 มั่นใจเต็ม 100
หนังสือ สรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.6 สอบเข้า ม.1 เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.4-5-6 แบบเจาะลึก โดยเน้นเนื้อหาในชั้น ป.6 เพื่อการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชื่อดัง และแบ่งแยกออกเป็นบทต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบของเนื้อหาแต่ละบทเสริมความเข้าใจอย่างเต็มรูปแบบ ท้ายเล่มเป็นการรวมและโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการสรุปเนื้อหาแนวข้อสอบการสอบเข้า ม.1 /O-NET ป.6 พร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียด


6. สรุปเข้ม ป.6 สอบเข้า ม.1

หนังสือ สรุปเข้ม ป.6 สอบเข้า ม.1 ได้สรุปเนื้อหาระดับชั้น ป.6 ประกอบด้วยเนื้อหา 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ พร้อมตะลุยแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง สำหรับใช้ทบทวนในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาระดับม.1 ทั่วประเทศ