ประกาศผลจับรางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล

ประกาศผลจับรางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล

ประกาศผลรางวัล  กิจกรรมตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า) ในการสอบ Admissions ซึ่งจำนวนรางวัลมีทั้งหมด 20 รางวัล และ ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
- รุ่งทิพย์ จันทร์โท

        

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาทจำนวน 3 รางวัล
- กรพัฒน์  ต้นเขียว
- วิภาวี  ร่ารื่น
- หฤทัย  เกษทอง
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 500 บาทจำนวน 6 รางวัล
- กนกวรรณ  นพประดิษฐ์
- กัลยาภรณ์  ไพรัน
- นุชนาฏ  พิรุณวนิชย์
- ไอริณ  อมรฤทธิ์
- ภูภัชร  พัฒนธารธาดา
- วิชญะ  เศรษฐีหมุด
รางวัลที่ 4 ทุนการศึกษา 300 บาทจำนวน 10 รางวัล
- กนกวรรณ  นวลมูสิก
- อมรรัตน์  เจาะใจดี
- กิ่งกาญจนา  ษรสกุลทรัพย์
- ศดาพร  แซ่ฟุ้ง
- รุ่งทิพย์  ขาวพวง
- พรนภัส  วณิชชากรวิศิศาฏ์
- สุทิกานต์  นฤภัย
- อนัญญา  สุขสิน
- ฉรีวรรณ์ เล็กอิ่ม
- รัญชิดา  ตั้งอุดมทรัพย์

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะติดต่อกลับ