บริษัท แคททิฟ จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2557 ดำเนินธุรกิจด้านดิจิตอลแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบ Server, Website, Web Application และ Mobile Application เพื่อให้บริการแก่ทั้งบริษัทในเครือเดียวกัน และแก่บุคคล/องค์กรภายนอก

ผลงานส่วนหนึ่งของบจ. แคททิฟ