Quick Learn Numbers through Art (Zoo) เรียนรู้ตัวเลขด้วยศิลปะระบายสี ผจญภัยในสวนสัตว์
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099303460
99 บาท
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร หนังสือภาพระบายสีเล่มนี้ช่วยให้เด็กๆ... • รู้จักตัวเลข • การนับจำนวน • รู้จักสี • ฝึกทักษะใช้มือ • เรียนศัพท์อังกฤษ • เพิ่มความรู้รอบตัว ** มีสติกเกอร์ 4 สี **
Quick Learn Numbers through Art (Zoo) เรียนรู้ตัวเลขด้วยศิลปะระบายสี ผจญภัยในสวนสัตว์
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099303460
99 บาท
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร หนังสือภาพระบายสีเล่มนี้ช่วยให้เด็กๆ... • รู้จักตัวเลข • การนับจำนวน • รู้จักสี • ฝึกทักษะใช้มือ • เรียนศัพท์อังกฤษ • เพิ่มความรู้รอบตัว ** มีสติกเกอร์ 4 สี **

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved