หนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย Minitab (Analysis and Design of Experiments with Minitab)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873667
375 บาท
หนังสือ การใช้ MINITAB สำหรับวิเคราะห์และออกแบบการทดลอง เป็นหนังสือที่เน้นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม MINITAB ช่วยวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล แบบขั้นตอนต่อขั้นตอน เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา

ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหา ได้แก่ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) การวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) การวิเคราะห์การทดลองแบบแฟกทอเรียล และการวิเคราะห์การทดลองแบบจัตุรัสลาติน (LS)
หนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย Minitab (Analysis and Design of Experiments with Minitab)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873667
375 บาท
หนังสือ การใช้ MINITAB สำหรับวิเคราะห์และออกแบบการทดลอง เป็นหนังสือที่เน้นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม MINITAB ช่วยวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล แบบขั้นตอนต่อขั้นตอน เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหา ได้แก่ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) การวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) การวิเคราะห์การทดลองแบบแฟกทอเรียล และการวิเคราะห์การทดลองแบบจัตุรัสลาติน (LS)

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved