ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
ราคาปก 335 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบในระดับชั้น ม.1 ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ โดยมีแนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมด้วยเฉลยอธิบายเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

- เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
- แนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย คลอบคุลมทุกสนามสอบ
- O-NET สอบ สสวท. และสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน


รวมแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช
1.โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
2. กระบวนการแพร่และออสโมซิส
3. การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
4. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
5. การสืบพันธุ์ของพืช
6. การเจริญเติบโตของพืช
7. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
1. การจำแนกสารรอบตัว
2. สารละลาย
3. สารละลายกรด – เบส
4. การเปลี่ยนแปลงของสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ
1. ปริมาณทางฟิสิกส์
2. การเคลื่อนที่ของวัตถุ
3. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานความร้อน
1. อุณหภูมิและหน่วยวัด
2. การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
3. พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
4. ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
5. การดูดกลืนความร้อนและการคายความร้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บรรยากาศ
1. ความสำคัญของบรรยากาศ
2. ชั้นบรรยากาศ
3. ส่วนประกอบของอากาศ
4. สมบัติอากาศ
5. ลมฟ้าอากาศ
6. การพยากรณ์อากาศ

9786164492486

1

17 x 22.86 ซ.ม.

แก้วสุคนธ์ วงศ์พฤติคุณ

817 กรัม

9786164492486

2020-08-03

360 หน้า

จันทรจิรา มีนิลดี

หนังสือที่เกี่ยวข้อง