Support Centerดาวโหลดไฟล์ประกอบหนังสือ เล่มอื่นๆ ได้ที่ Serazu.comNameLink Download
ไฟล์สำหรับหนังสือ Photoshop CC 2020 Professional Guideดาวโหลด
ไฟล์สำหรับหนังสือ After Effects CC 2020 Professional Guideดาวโหลด
ไฟล์สำหรับหนังสือ Professional Guide AutoCAD 2018ดาวโหลด
Drawing Comics World Vol.2 หัดวาดการ์ตูนในคอมฯดาวโหลด
ไฟล์ประกอบหนังสือ Lightroom Classic CC 2018 Professional Guideดาวโหลด
Premiere Pro CC 2018 Professional Guide video tutorialดาวโหลด
Premiere Pro CC 2018 Professional Guide (2/3)ดาวโหลด
Premiere Pro CC 2018 Professional Guide (1/3)ดาวโหลด
ไฟล์สำหรับหนังสือ illustrator CC 2017 Professional Guideดาวโหลด
ไฟล์ประกอบหนังสือ Photoshop CC 2017 Professional Guide ดาวโหลด
Displaying 1-10 of 1 result.
   บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3 , 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

 • ติดต่อฝ่ายขาย                                             082-332-0066 , sale@idcpremier.com
 • Online Shopping                                      02-962-2626 ต่อ 342
 • ติดต่อสำนักพิมพ์ / ส่งต้นฉบับหนังสือ       infopress@idcpremier.com,  thinkbeyondbooks@gmail.com  
 • ติดต่อสมัครงาน                                           hr@idcpremier.com
 • อื่นๆ                                                               mail@idcpremier.com
 

แผนที่


       บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด เริ่มต้นธุรกิจจากการรวมตัวของนักเขียนอิสระด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมกันเปิดสำนักพิมพ์ Infopress ในปี พ.ศ.2542 โดยจดทะเบียนภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญ
สำนักพิมพ์อินโฟเพรส ดำเนินธุรกิจผลิตหนังสือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


        ในช่วงแรกของการดำเนินงานมีการผลิตหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาด้วยธุรกิจที่ขยายตัวและการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น จึงมีการเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนสามัญสำนักพิมพ์อินโฟเพรส 
เป็น บริษัท ไอดีซี อินโฟดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเองทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา โดย ในปี พ.ศ.2553 มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ต่อมาทางบริษัทฯ มีการขยายสายการผลิตจากหนังสือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ไปสู่หนังสือแนวอื่นๆ อาทิเช่น บริหารธุรกิจ, การลงทุน, คู่มือเตรียมสอบ, 
ภาษาศาสตร์, ธรรมะ, ศิลปะ, การ์ตูนความรู้ และสุขภาพ เป็นต้น

        
         
      ในปัจจุบันได้มีการก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นมาอีก 3 บริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ได้แก่

 • บริษัท ไอ สแควร์ จำกัด ก่อตั้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 เจ้าของ www.techxcite.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมอันดับ 1 ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด ก่อตั้งเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิต หนังสือติดอันดับขายดียาวนานมาแล้วหลายเล่ม
 • บริษัท แคททิฟ จำกัด ก่อตั้งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 รับออกแบบและสร้างเว็บไซต์ / แอพพลิเคชั่นต่างๆ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทางบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด มุ่งเน้นผลงานที่มีคุณภาพเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านสูงสุด ทำให้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ
จากร้านหนังสือชั้นนำ, องค์กรเอกชน, ห้างสรรพสินค้า และมหาวิทยาลัยต่างๆมาจนถึงปัจจุบัน


History

       IDC Premier Company Limited started business in association with freelance writers in the field of computers. In 1999, Infopress publisher was established and had been registered under the name, Infopress Publishing Partnership, which conducted business by producing computer and information technology books.
        In the early stages of operation, there was only the production of books. Later on, the name of the company was changed from Infopress Publishing Partnership to IDC Info Distributor Center Company Limited because of business expansion and higher competition on marketing and the company produced and distributed products nationwide by its own since 2002. Then, in 2010 the company’s name was changed into IDC Premier Company Limited.
        After that, the company expanded its production line. Other than computer and technology books, there are other types of books, such as business, investment, study guides, linguistics, Dhamma, arts, knowledge comics, and health, etc.

At present, 3 companies were established for the flexibility of the administration as follows.
 • I Square Company Limited, established in December 1999, owner of www.techxcite.com, number one popular computer and technology website (ranked by truehits.net)
 • Think Beyond Books Company Limited, established in March 2010, a publisher of many best seller books for a long time
 • Cative Company Limited, established in February 2014, designing and creating websites and applications
For the past 2 decades, IDC Premier Company Limited always put the priority on the quality so that readers get the most benefits. Thecompany also gains acceptance and trust leading book stores, private organizations, department stores, and universities all along. 
สวัสดิการพนักงาน

ที่ IDC Premier เราดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว บริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว และสังคม เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการ ทำงาน โดยบริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
บริษัทมีนโยบายดูแลพนักงานให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานทุกคน

 • ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
สำหรับพนักงานขายและพนักงานโลจิสติกส์ ซึ่งต้องมีการเดินทางอยู่เป็นประจำ บริษัทจึงจัดให้มีระบบประกันชีวิต - อุบัติเหตุ แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีหลักประกันสำหรับตัวพนักงานและครอบครัวในอนาคต ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพนักงานที่เจ็บป่วย, ประสบอุบัติเหตุ, ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานในโอกาสต่างๆ บริษัทจึงจัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณี ดังต่อไปนี้
- การให้ความช่วยเหลือพนักงานที่เจ็บป่วย / ประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากการปฏิบัติงานให้บริษัท
- เงินช่วยเหลือสมรส
- เงินช่วยเหลืองานศพ สำหรับบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
- เงินช่วยเหลืองานบวข
- ค่าซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย

 • กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ
บริษัทมีให้พนักงานกู้ยืมเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้พนักงานนำไปใช้สอยในยามจำเป็น
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกออกจากงาน ลาออกจากกองทุน ไร้ความสามารถ หรือถึงแก่กรรม โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบส่วนหนึ่งเข้ากองทุน
 • ประกันสังคม
เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่เพื่อนพนักงานในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ฯลฯ (ตามเงื่อนไขกองทุน)
 • สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท
พนักงานสามารถซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้ในราคาพิเศษ (Staff Price)

 • กิจกรรมอื่นๆ
บริษัทจัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี, กิจกรรมปีใหม่ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านกีฬา เช่น แบตมินตัน เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายและมีสุขภาพที่ดี

ตำแหน่งตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสื่อความรู้ที่มีคุณภาพสู่สังคม มายาวนานกว่า 10 ปี มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของเรา ดังนี้นักศึกษาฝึกงาน

- ฝึกงานตำแหน่ง Web Content
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ชื่นชอบคลั่งไคล้ใน Gadget, Smartphone, Notebook ฯลฯ
- มีความรู้ด้านโซเชียลมีเดีย (Facebook, IG, Twitter)
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้บ้าง
- สามารถสื่อสารและนำเสนอออกมาเป็นบทความได้ดี
- พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

รายละเอียดงาน
- เขียนบทความรีวิวอุปกรณ์ไอทีลงเว็บ TechXcite.com
- คิดไอเดียนำเสนอบทความในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ซ้ำใคร
-------------------------------------------------------------

ฝึกงานตำแหน่ง Web Content (Dek-Keng.com)

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดสายการเรียน / คณะ
- ชอบการเขียน + รักการอ่านหนังสือ
- สนใจด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสรุปเนื้อหาสำคัญจากหนังสือออกมาเขียนได้
- รักการเรียนรู้-------------------------------------------------------------


- ฝึกงานตำแหน่ง Graphic Designคุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาสาขาออกแบบ, การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้ดี
- มีไอเดียพร้อมปลดปล่อย
- พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

รายละเอียดงาน
- ออกแบบภาพเพื่อแชร์ลงแฟนเพจ
- คิดไอเดียนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจ
- ดูแลและจัดการในส่วนการโพสภาพกราฟิคลงในเพจเครือบริษัท-------------------------------------------------------------


- ฝึกงานตำแหน่ง ครีเอทีฟ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาสาขาออกแบบ, นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, โฆษณา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์และแตกต่าง ชอบเรียนรู้ตลอดเวลา
- สามารถคิดงานและเขียน Script จัดทำ Storyboard เสนองานได้
- มีไอเดียพร้อมปลดปล่อย
- มีทัศนคติที่ดีในงานทำงาน มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์

รายละเอียดงาน
- คิดสร้างสรรค์รูปแบบรายการให้มีความหลากหลายเพื่อใช้โปรโมทสินค้า (หนังสือ, มือถือ และสินค้าอื่นๆ)
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี ถ้าถ่ายวิดีโอได้จะดีมาก-------------------------------------------------------------


- ฝึกงานตำแหน่ง ช่างภาพ (ถ่ายภาพสินค้า)คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาสาขาออกแบบ, นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสินค้า
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, lightroom หรือโปรแกรมแต่งภาพได้
- มีไอเดียพร้อมปลดปล่อย
- พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

รายละเอียดงาน
- ถ่ายภาพสินค้า (หนังสือ, มือถือ และสินค้าอื่นๆ)
- แต่งภาพให้เจ๋ง เห็นแล้วอยากได้-------------------------------------------------------------


- ฝึกงานตำแหน่ง ช่างภาพวิดีโอคุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาสาขาออกแบบ, นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ภาพยนตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพวิดีโอจากกล้องDSLR
- สามารถถ่ายงานในสถานที่และนอกสถานที่ได้
- มีความรู้เรื่องการจัดแสง
- มีไอเดียในการครีเอทมุมกล้อ
- พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

รายละเอียดงาน
- ถ่ายวิดีโอตามที่ได้รับมอบหมาย, คลิปออนไลน์ต่างๆ, งานEventของบริษัท
- ถ้าตัดต่อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


-------------------------------------------------------------

สนใจสมัครงาน

- สมัครด้วยตัวเอง ณ ที่ทำงานของบริษัทฯ โดยกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารส่วนตัว เช่น ประวัติ, รูปถ่าย, วุฒิการศึกษา
- ส่งจดหมายแนะนำตัว, ประวัติพร้อมรูปถ่าย และระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร มาที่ contact@techxcite.com / cc@serazu.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901 ถ.แจ้งวัฒนะ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชันแนล
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
- โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-9622626 ต่อ 312